Fokus Digital Services

"Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения"

Ръководство с експертните съвети на доц. д-р Диана Ималова


Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
Въпреки че на бюджетното счетоводство не са посветени голямо множество от казусите, които Ваши колеги изпращат на редакцията ни, именно тези казуси се оказват сложни и трудоемки за решаване.
 
Затова в началото на годината издадохме специализирано електронно издание "Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г." с автор доц. д-р Диана Ималова.
 
Дойде време за ново издание, специално за Вас - счетоводителите в бюджетни организации! А именно:
 
"Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации - вземания и задължения"
 
Отново с експертните препоръки за правилно процедиране на доц. Ималова!
Какво Ви очаква в съдържанието на "Счетоводни аспекти на разчетите в бюджетните организации":

✦ Класификация на разчетите и характеристика на счетоводните сметки за тяхното отчитане

 Документална обоснованост на стопанските операции и факти
 
 Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици
 Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици от страна и чужбина
 Счетоводно отчитане на разчетите с доставчици, плащанията по които се отчитат на касова основа в намаление на приходен §§ 24-04 от ЕБК
 Счетоводното отчитане на разчетите с доставчици за здравноосигурителните дейности 
 
 Счетоводно отчитане на разчетите с клиенти

 Счетоводно отчитане на разчетите с персонала
 Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които не са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци, в т.ч. и общините
 Счетоводно отчитане на разчетите с персонала в бюджетните организации, които са включени в схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци
 Централизирано разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания, в отчетността за СЕС на НОИ и НЗОК и отразяване в отчетността на НАП за сметките за чужди средства на операции по начисляването и превеждането от НОИ, НЗОК и централния бюджет на вноски за ДЗПО
 Включване на лицата по чл. 156 от ЗПФ в схемата на централизирано разплащане по чл. 159 - 161 от ЗПФ на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица
 Счетоводно отчитане предоставянето на материални запаси на персонала
- Предоставяне на безплатно работно и униформено облекло на работниците и служителите
- Предоставяне на безплатна храна по чл. 285 от КТ или храна за работа при вредни условия съгласно нормативен акт
- Предоставяне на левовата равностойност на безплатната храна към възнагражденията на персонала (порционни пари)
- Предоставяне на ваучери за храна на персонала
- Счетоводно отчитане в детските градини на разходите за храна, която се консумира от децата, непедагогическия персонал и педагогическия персонал
 Предоставяне към възнагражденията на персонала на средства за СБКО, облекло и други подобни
- Предоставяне  на парични средства за представително облекло, регламентирано с нормативен акт
- Заплащане от бюджетната организация на наем за жилището на служителя
- Заплащане от бюджетната организация на разходи за транспорт на служителите
 Счетоводно отчитане на персонифицирано вземане от персонала от установени липси
 Отчитане на провизии за бъдещи плащания към персонала

 Счетоводно отчитане на разчетите със студенти и ученици
 
 Счетоводно отчитане на разчетите с подотчетни лица
 
 Счетоводно отчитане на разчетите за пенсии
 
 Счетоводно отчитане на разчетите за помощи и други трансфери към домакинствата
 
 Счетоводно отчитане на разчетите с нефинансови предприятия и нестопански организации за субсидии и капиталови трансфери
 
 Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
 Счетоводно отчитане на разчетите по публични вземания
 Счетоводно отчитане на вземанията от активирани гаранции
 Счетоводно отчитане на вземанията от концесии
 Счетоводно отчитане на вземанията от участия
 Счетоводно отчитане на вземанията от приватизация
 
 Счетоводно отчитане на вземанията/ задълженията за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
 Отчитане на вземанията за възстановяване на средства по донорски програми и свързани с тях лихви
- Отчитане на вземанията от небюджетни предприятия и физически лица за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на вземанията от бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
 Отчитане на задълженията за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задължения към бюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към небюджетни организации за възстановяване на средства по донорски програми
- Отчитане на задълженията към чуждестранни лица за възстановяване на средства по донорски програми

 Счетоводно отчитане на разчетите за данъци, осигурителни вноски и други операции между бюджетни организации
 Счетоводно отчитане на вътрешните разчети
 Счетоводно отчитане на разчетите за данъци
- Счетоводно отчитане на разчетите за данъци върху доходите на физически лица
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък добавена стойност
- Счетоводно отчитане на разчетите за данък върху приходите от стопанска дейност
- Счетоводно отчитане на разчетите за други държавни данъци
 Счетоводно отчитане на разчетите с бюджетни организации от подсектор „Централно управление“ и общини
 Счетоводно отчитане на разчетите за осигурителни вноски
 Счетоводно отчитане на други разчети със социалноосигурителните фондове
- Отчитане на разчетите между бюджетни организации във връзка с отпусканите аванси от средствата от донорски програми от бюджетната организация-администратор на бюджетни организации - бенефициенти
 Счетоводно отчитане на други разчети с бюджетни организации
 
 Счетоводно отчитане на разчетите за временни безлихвени заеми и разчетите за постъпления и плащания между бюджетни организации
 Отчитане на временните безлихвени заеми
 Отчитане на разчетите за поети осигурителни вноски и данъци
 Отчитане на разчетите с бюджети и със сметки за средства от Европейския съюз за постъпления и плащания
- Отчитане на събирането на приходи в полза на бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на извършването на разходи/ придобиване на активи от бюджетна организация чрез други бюджетни организации и лица
- Отчитане на трансфери между бюджетни организации, когато сумите се събират чрез посредничеството на други бюджетни организации
- Отчитане на разчетите между отчетни групи „Бюджет“ и „СЕС“ при получаване и разходване на средства по програми и проекти, подлежащи на отчитане в отчетна група „СЕС“
 Отчитане на разчетите между бюджетни организации за временни депозити и гаранции
 
 Счетоводно отчитане на други разчети – за лихви, временни депозити, гаранции и други чужди средства, с други държави, с Европейския съюз и международни организации, други дебитори и кредитори
 Счетоводно отчитане на задълженията по временни депозити, гаранции и други чужди средства
 Отчитане на операциите и извършването на плащанията по механизма за предоставяне на лична помощ
 Счетоводно отчитане на разчетите с други държави
 Счетоводно отчитане на разчетите с Европейския съюз и други международни организации
 Счетоводно отчитане на разчетите за лихви по вземания и задължения към Европейския съюз, други международни организации и държави и по други вземания и задължения
 Счетоводно отчитане на разчетите с други дебитори и кредитори
- Счетоводно отчитане на разчетите с други дебитори
- Счетоводно отчитане на операциите по децентрализирано събиране от общински разпоредители на приходи на общината
- Счетоводно отчитане на разчетите с други кредитори

 Начисляване на провизии и корективи
 Начисляване на провизии за задължения
 Начисляване на провизии за вземания
 Начисляване на корективи за вземания и за задължения
- Начисляване на приходи и разходи в края на отчетната година
- Начисляване на корективи за вземания и задължения от/към бюджетни организации
- Начисляване на корективи за получени помощи и дарения

 Счетоводното отчитане на разчетите за лихви по получени и предоставени заеми и дългове на бюджетните организации
 Отчитане на лихвите по облигационни заеми
 Счетоводно отчитане на задължения за лихви по получените заеми от международни финансови институции, банки и други лица
 Отчитане на задълженията по активирани гаранции
 Отчитане на задълженията за лихви по другите заеми и дългове от страната
 Отчитане на разчетите за лихви по банкови сметки и депозити
 Отчитане на разчетите за лихви по придобити облигации и други дългови ценни книжа и по придобити държавни и общински ценни книжа
 Счетоводно отчитане на разчетите за лихви по предоставените заеми и временна финансова помощ на други лица
  
Не пропускайте да имате на своя страна експертните съвети на доц. Ималова!

С тях на своя страна ще си осигурите практика без грешки и тревоги!Какво още Ви препоръчваме:
 


Пътеводител на транспортните фирми:
данъци и счетоводство,
труд и осигуряване

Счетоводство и осигуряване за
земеделски производители: Закони и тълкуване

Сделки с недвижими имоти на строителното
предприятие


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура, моля попълнете полетата в стъпка 2!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 


Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


п


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 9 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ